สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. บทสักวาหวานอื่น หรือ สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน เป็นกลอนสักวา ที่ประพันธ์โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดของมนุษย์
  2. คำควบกล้ำคือ  คำที่มีพยัญชนะที่ควบหรือกล้ำกับตัว  ร  ล  ว  ออกเสียงควบหรือกล้ำเป็นคำเดียวกัน
  3. ประโยค หมายถึง ข้อความที่มีทั้งภาคประธาน และภาคแสดง มีใจความสมบูรณ์ครบถ้วน รู้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง  สักวาหวานอื่นได้
  2. อ่านและเขียนคำควบกล้ำได้
  3. แต่งประโยคได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินแบบทดสอบ
  2. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
  3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง บทสักวา (2) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง