สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. บทร้อยกรองแอบกระซิบ
  2. มาตราแม่กบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง แอบกระซิบ ได้
  2. อ่านและเขียนคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กบได้

การวัดผลและประเมินผล

  • ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
  • .  ประเมินการอ่าน เขียน
  • .  ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง แอบกระซิบ (1) 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง