สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.บทร้อยกรอง ปากคน เป็นบทร้อยกรองที่มีคุณค่า มีข้อคิดคติเตือนใจเกี่ยวกับการพูด

2.มาตราตัวสะกด แม่กก คือคำที่มี ก เป็นตัวสะกด เช่น  นก  โกหกนอกจากนี้คำที่มี  ข  ค  ฆ  เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน  ก  สะกด จัดเป็นคำแม่ กก ด้วย เช่น  สุข เลข  โชค  โรค เมฆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ปากคน ได้ 
  2. อ่านและเขียนคำที่สะกดด้วยมาตรา แม่กกได้

การวัดผลและประเมินผล

  • ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
  • .  ประเมินการอ่าน เขียน
  • .  ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง กก นั้นสำคัญไฉน (1) 22 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง