สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. บทอ่าน เรื่อง น้องฝ้ายกับคุณยาย เป็นบทอ่านที่มีคุณค่าและข้อคิดในเรื่องของการมีน้ำใจต่อผู้อื่น และเป็นบทอ่านที่มีคำในมาตราแม่เกย เพื่อให้นักเรียนรู้จักและได้ฝึกอ่านคำในมาตราแม่เกย
  2. มาตราแม่เกย คือ คำที่มี  ย เป็นตัวสะกด เช่น  ง่าย  เฉย  เอ่ย  เปรย
  3. มารยาทคือ พฤติกรรมที่แสดงออก เป็นระเบียบแบบแผน การประพฤติที่ดีงาม แสดงถึงความสุภาพเรียบร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียงบทอ่าน เรื่อง น้องฝ้ายกับคุณยายสายได้
  2. อ่านเขียนสะกดคำมาตราแม่เกยได้
  3. ปฏิบัติตนให้มีมารยาทในการฟังและการพูด

การวัดผลและประเมินผล

1.  ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2.  ประเมินการอ่าน การเขียน

3.   ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง วาจาผูกมิตร (2) 19 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง