สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. บทอ่าน เรื่อง น้องฝ้ายกับคุณยาย เป็นบทอ่านที่ให้นักเรียนได้รู้จักคำที่มีมาตราตัวสะกดแม่เกย และฝึกอ่านคำที่มีมาตราตัวสะกดแม่เกย
  2. มาตราแม่เกย คือ คำที่มี ย เป็นตัวสะกด เช่น เคย ลาย หาย เป็นตัน
  3. มารยาทคือ พฤติกรรมที่แสดงออก เป็นระเบียบแบบแผน การประพฤติที่ดีงาม แสดงถึงความสุภาพเรียบร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียงบทอ่าน เรื่อง น้องฝ้ายกับคุณยายสายได้
  2. อ่านเขียนสะกดคำมาตราแม่เกยได้  
  3. ปฏิบัติตนให้มีมารยาทในการฟังและการพูด

การวัดผลและประเมินผล

1.  ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2.  ประเมินการอ่าน การเขียน

3.   ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง วาจาผูกมิตร (1) 18 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง