สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รูปสระ เ–ือะ   เป็นสระเสียงสั้น คู่กับสระ เ –ื อ เป็นสระเสียงยาว คำที่ใช้รูปสระ เ–ือะ ไม่ปรากฏคำที่ใช้ จะพบบ้างในคำเลียนเสียงธรรมชาติ คำที่ใช้รูปสระ เ –ื อ มีที่ใช้มาก ควรฝึกอ่านคำ เข้าใจความหมายของคำ เพื่อการใช้ที่ถูกต้อง  เช่น เชื่อ เบื่อ เสื้อ  คำที่ใช้รูปสระ เ –ื อ   มีตัวสะกด  เช่น  เรื่อง  เชื่อง  ประเทือง  ขุ่นเคือง เฟื่องฟุ้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียง เรื่อง เรือไทยกับสายน้ำได้
  2. อ่าน เขียนสะกดที่ประสมสระ  เ - ือะ สระ เ - ือ ได้

การวัดผลและประเมินผล

  • . ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   
  • . ประเมินการอ่าน เขียน
  • .  ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง เรือไทยกับสายน้ำ (1) 16 มิ.ย. 63 (มีแบบทดสอบก่อนเรียน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง