สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มาตราแม่ กม คือ คำที่มีตัว ม มิ เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ม สะกด เช่น ม เกม คราม กรรม นาม ออม ขม รอมชอม ซุ่ม ธรรมเนียม สะสม อารมณ์ ฯลฯ มิ ภูมิใจ ภูมิ ภูมิลำเนา ภาคภูมิ พระภูมิ ภูมิภาค เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อ่านคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กมได้

2.  เขียนคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กมได้

การวัดผลและประเมินผล

  • . ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   
  • . ประเมินการอ่าน เขียน
  • .  ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
เรื่อง มาตราแม่กม (1) 12 มิ.ย. 63 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง