สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. บทร้อยกรองกินลมชมสวน เป็นบทร้อยกรองที่มีคำมาตรา แม่กน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านคำในมาตรา แม่กน
  2. มาตรา แม่กน คือคำที่ออกเสียงเหมือนมี น สะกดหรือ พยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือน น สะกดได้แก่  ญ  ณ  ร  ล  ฬ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.  อ่านบทร้อยกรองนกขมิ้นเหลืองอ่อนและกินลมชมสวนได้

๒.  อ่านและเขียนคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กนได้

การวัดผลและประเมินผล

๑.  ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

๒.  ประเมินการอ่าน เขียน

๓.  ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
เรื่อง นกขมิ้นเหลืองอ่อน (1) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง