สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กง คือ คำที่มีตัว ง เป็นตัวสะกด อ่านอย่างเสียง ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านคำที่สะกดมาตราแม่กงได้

2. เขียนคำที่สะกดมาตราแม่กงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่าน เขียน

2. ประเมินการคัดลายมือ

3. ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
เรื่อง นกกระจาบ (2) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง