สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มาตรา ก กา  หรือ แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มีตัวสะกด ทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อ่านและเขียนคำที่สะกดด้วยมาตราแม่ ก กาได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   
  2. ประเมินการอ่าน เขียน
  3. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
เรื่อง มาตราแม่ ก กา (2) 5 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง