สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. บทอ่านหนูปูเปี้ยวเด็กดี เป็นบทอ่านที่มีคุณค่า และมีคำในมาตราแม่ ก กา
  2. มาตรา ก กา  หรือ แม่ ก กา คือ คำที่ไม่มีตัวสะกด ทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียงบทอ่าน  เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดีได้  
  2. อ่านและเขียนคำที่สะกดด้วยมาตราแม่ ก กาได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   
  2. ประเมินการอ่าน เขียน
  3. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
เรื่อง มาตราแม่ ก กา (1) 4 มิ.ย. 63(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง