สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. บทอ่านหนูปูเปี้ยวเด็กดี

2. การอ่าน เขียน สะกดคำที่ประสมสระเอียะ สระเอีย เป็นการทบทวนสระเอียะ สระเอีย เพื่อสามารถอ่านและเขียนคำที่มีสระเอียะ สระเอียได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงบทอ่าน เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดีได้

2. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

3. อ่าน เขียนสะกดคำที่ประสมสระเอียะ สระเอียได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่าน เขียน เรียนภาษา
เรื่อง หนูปูเปี้ยวเด็กดี (1) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง