สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. มาตรา ก กา หรือแม่ ก กา คือ คำหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น มา เสือ ตัว มือ ฯลฯ

2. มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้แม่ ก กา มีตัวสะกด มาตราตัวสะกดมีทั้งหมด 8 แม่ คือ กก กด กบ กม เกย เกอว กง กน โดยแบ่งเป็นมาตราตัวสะกดตรงมาตราแลละมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านและเขียนคำแม่ ก กา ได้

2. อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน

3. ประเมินแบบทดสอบหลังเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง มาตราตัวสะกด (2) 29 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง