สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. มาตรา ก กา หรือแม่ ก กา คือ คำหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น มา เสือ ตัว มือ ฯลฯ
  2. มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้แม่ ก กา มีตัวสะกด มาตราตัวสะกดมีทั้งหมด ๘ แม่ คือ กก กด กบ กม เกย เกอว กง กน โดยแบ่งเป็นมาตราตัวสะกดตรงมาตรา และมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านและเขียนคำ แม่ ก กา ได้
  2. อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกดได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
  2. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง มาตราตัวสะกด (1) 28 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง