สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. การอ่านออกเสียง คือ การอ่านที่ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาให้ผู้อื่นได้ยิน เป็นถ้อยคำ ประโยค หรือเรื่องราว
  2. ประโยค คือ การนำคำต่างๆ มาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

แต่งประโยคจากคำที่กำหนดได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการคัดลายมือ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง (1) 26 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง