สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผันวรรณยุกต์ คือ การออกเสียงที่เปลี่ยนไปตามเสียงของพยัญชนะและเสียงของวรรณยุกต์ ซึ่งบางคำมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อ่านและเขียน ผันวรรณยุกต์ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
  2. ประเมินการอ่านผันวรรณยุกต์
  3. ประเมินผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง ผันวรรณยุกต์สุขใจ (2) 25 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง