สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. การอ่านออกเสียง คือ การอ่านที่ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาให้ผู้อื่นได้ยินเป็นถ้อยคำ ประโยค หรือ เรื่องราว
  2. สระเสียงสั้น หรือ รัสสระ ได้แก่ สระที่ออกเสียงสั้น
  3. สระเสียงยาว หรือ ทีฆสระ ได้แก่ สระที่ออกเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านเรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ ได้
  2. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้
  3. อ่านและเขียนคำที่ประสมสระเสียงสั้น
  4. สระเสียงยาว ทั้งที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2. ประเมินการอ่านเขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ (2) 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)