สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียง คือ การอ่านที่ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาให้ผู้อื่นได้ยินเป็นถ้อยคำ ประโยค หรือเรื่องราว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  • .  อ่านเรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ ได้
  • . ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

๒. ประเมินการอ่านเขียน

๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ (1) 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง