สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. อักษรไทย เป็นอักษรที่ใช้เขียนภาษาไทย มีพยัญชนะ 44 รูป
  2. สระ หมายถึง เครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมา ตามหลักภาษาถือว่าพยัญชนะจำเป็นต้องอาศัยสระจึงออกเสียงได้
  3. ตัวเลขไทยเป็นอักษรตัวเลขที่ใช้แสดงจำนวนนับในภาษาไทย ประดิษฐ์ขึ้นโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  4. ไตรยางค์ คือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ออกเป็น 3 ส่วน เรียกว่า อักษรสามหมู่
  5. การทำความรู้จักบุคคลสำคัญในโรงเรียน จะทำให้เรารู้จักบุคคลที่ความสำคัญและมีบทบาทในโรงเรียนของเรา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านและเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว สระและตัวเลขไทยได้
  2. อ่านและเขียนอักษรสามหมู่ได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
  2. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
  3. ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันรักโรงเรียน
เรื่อง โรงเรียนของเรา (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)