สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชที่มีดอกจัดเป็นพืชดอก เช่น กุหลาบ มะลิ ทานตะวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสำรวจและระบุชื่อดอก

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม 2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
เรื่อง พืชดอกรอบตัว (1) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว