สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมล็ดพืชต้องการน้ำและอากาศที่เหมาะสมในการงอกเป็นต้นพืช ส่วนต้นพืชต้องการน้ำ แสง ธาตุอาหาร และอากาศในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช         

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

 2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช
เรื่อง เมล็ดพืชน้อย (2) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว