สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด เช่น พืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งมนุษย์ สิ่งไม่มีชีวิตมีหลายอย่าง เช่น น้ำ อากาศ แสง หิน โดยสิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่าง

จากสิ่งไม่มีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตหายใจได้ กินอาหารได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มี

ลักษณะดังกล่าว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต             

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4) 27 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว