สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะมีลักษณะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น ได้แก่ หายใจได้ สร้างอาหารเองได้ เติบโตได้ ขับถ่ายได้ เคลื่อนไหวได้ สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2.เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

3.นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการตอบคำถาม

2.ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3.ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3) 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)