สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง หายใจได้ กินอาหารได้ ขับถ่ายได้ เติบโตได้ สืบพันธุ์ได้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้     

สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ไม่หายใจ ไม่กินอาหาร ไม่ขับถ่าย ไม่เติบโต ไม่สืบพันธุ์ และไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต             

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

 2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

 3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่1 สิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (2) 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)