สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวาดภาพระบายสี  จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพที่ควรรู้จัก เช่น ดินสอ ยางลบ กระดาษวาดเขียน  ดินสอสี  สีเทียน  สีเมจิ  สีโปสเตอร์  จานสี  พู่กัน  แก้วน้ำ  ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน  เป็นต้น  และรู้วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้ถูกต้อง   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ศ1.1 /ป.2/4  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ

วัตถุประสงค์

บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง รายวิชา ทัศนศิลป์
เรื่อง เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ 19 พ.ค.63 (มีใบงาน)