สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จุดเรียงต่อเนื่องกันทำให้เกิดเส้น  เส้นจะปรากฏอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในงานศิลปะ เช่น เส้นตรงแนวตั้ง เส้นตรงแนวนอน เส้นตรงแนวเฉียง เส้นโค้ง เส้นโค้งคลื่นน้ำ เส้นโค้งก้นหอย  เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกชื่อเส้นลักษณะต่างๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

- ทำใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง รายวิชา ทัศนศิลป์
เรื่อง เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น 29 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)