สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวาดภาพระบายสี  จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ เช่น ดินสอ ยางลบ กระดาษวาดเขียน  ดินสอสี  สีเทียน  สีเมจิ  สีโปสเตอร์  จานสี  พู่กัน  แก้วน้ำ  ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น  และวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชา ศิลปะ รหัสวิชา ศ11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง รายวิชา ทัศนศิลป์
เรื่อง เรื่อง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ 22 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)