สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้ความภาคภูมิใจของตนเองลักษณะรูปร่างหน้าตาและนิสัยต่าง จุดเด่นจุดด้อย และการพัมนาจุดด้อยของตนเอง เพื่ออยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายลักษณะจุดเด่น จุดด้อย
2.บอกจุดเด่น จุดด้อย ของตนเองได้

3. ระบุจุดเด่น จุดด้อยของตนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา รหัสวิชา พ11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง เรื่อง เข้าใจตนเอง
เรื่อง เรื่อง เข้าใจตนเอง (1) 29 มิ.ย. 63
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง