สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกาย ศีรษะและเส้นผม ผิวหนัง ตา จมูก  หู มือ เท้า เล็บมือเล็บเท้าที่ปกติ อันมีความสำคัญในการเจริญเติบโตพัฒนาการไปตามวัย มีผลต่อการดูแลป้องกันอวัยวะภายนอกและภายในม่ให้เกิดอันตราย เพื่อให้มีสุภาพที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก ศีรษะและเส้นผม ผิวหนัง ตา จมูก  หู มือ เท้า เล็บมือเล็บเท้า ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
 2.บอกความสำคัญของอวัยวะภายนอก ศีรษะและเส้นผม ผิวหนัง ตา จมูก  หู มือ เท้า เล็บมือเล็บเท้า

3.ปฏิบัติการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา รหัสวิชา พ11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก
เรื่อง เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก (4) 15 มิ.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง