สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในช่องปากที่ปกติ อันมีความสำคัญในการเจริญเติบโตพัฒนาการไปตามวัย มีผลต่อการดูแลป้องกันอวัยวะภายในไม่ให้เกิดอันตราย เพื่อให้มีสุภาพที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายอวัยวะภายในช่องปากที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
2.อธิบายการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปาก
3.บอกความสำคัญของอวัยวะภายในช่องปาก

4. ปฏิบัติการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปากในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา รหัสวิชา พ11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก
เรื่อง เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก (3) 8 มิ.ย. 63
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง