สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายที่ปกติ อันมีความสำคัญในการเจริญเติบโตพัฒนาการไปตามวัย มีผลต่อการดูแลป้องกันอวัยวะภายนอกและภายในม่ให้เกิดอันตราย เพื่อให้มีสุภาพที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก ศีรษะและเส้นผม ตา จมูก ปาก หู มือ ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
2.บอกความสำคัญของอวัยวะภายนอก ศีรษะและเส้นผม ตา จมูก ปาก หู มือ

3.ปฏิบัติการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา รหัสวิชา พ11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก
เรื่อง เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก (1) 25 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)