สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายที่ปกติ อันมีความสำคัญในการเจริญเติบโตพัฒนาการไปตามวัย มีผลต่อการดูแลป้องกันอวัยวะภายนอกและภายในม่ให้เกิดอันตราย เพื่อให้มีสุภาพที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
2.อธิบายการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
3.บอกความสำคัญของอวัยวะภายนอก

4. ปฏิบัติการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการสังเกตการตอบคำถาม

2.ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3.ประเมินใบงาน / ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา รหัสวิชา พ11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง เรื่อง รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง เรื่อง รักตัวเราเท่าฟ้า 18 พ.ค. 63