สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกชื่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ที่ถูกต้องชัดเจนช่วยให้ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้อง และช่วยให้การสื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคำคุณศัพท์ได้
2. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน รูปร่าง และส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง My body
เรื่อง Monster’s Body 29 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด