สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดขอและให้ข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ที่ถูกต้องชัดเจนทำให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องช่วยให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกคำศัพท์อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้
2. สะกดคำและบอกความหมายของอวัยวะส่วนต่างๆได้
3. ตอบคำถามง่ายๆ เพื่อระบุอวัยวะต่างๆของร่างกายได้
 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง My body
เรื่อง Parts of Your Body 28 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด