สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การถามตอบและให้ข้อมูล เกี่ยวกับ ชื่อ สกุล อายุ ของตนเองและผู้อื่น มีความสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้พูดและผู้ฟังที่สื่อสารได้ชัดเจนทำให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การใช้ภาษาถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษา และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุตามโครงสร้างประโยคที่เรียนได้
2. พูดบอกอายุตนเองและถามอายุเพื่อนได้
 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง About Me!
เรื่อง Know About Me 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด