สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทักทายเพื่อนใหม่ (Nice to meet you.) การสนทนาถาม-ตอบเพื่อบอกชื่อและสำนวนที่ใช้ในการทักทายเพื่อนใหม่
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุคำศัพท์ที่ใช้ในการทักทายได้
2. พูดทักทายเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง Hello
เรื่อง Nice to Meet You 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด