สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทักทาย การพูดถามทุกข์สุข และการกล่าวลาเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่เป็นสากล ดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้โครงสร้างการพูด ถามตอบ การทักทายและ การกล่าวลาที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. พูดทักทายถาม-ตอบแสดงความรู้สึกทุกข์สุขได้
2. พูดกล่าวลาได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง Hello
เรื่อง Hello, How Are You? (2) 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)