สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานที่สุจริต ทาให้เกิดรายได้อย่างภาคภูมิใจและส่งผลให้ชีวิตมีความสุข ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

บอกความหมายประเภทและความสำคัญของการทำงานที่ดีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2. สังเกตการทำงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) รหัสวิชา ง11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 6 ทำงานดีมีความสุข
เรื่อง เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (1) 24 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)