สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้บริการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  บอกความหมายของทรัพยากรได้

2.  เขียนคำและประโยคเกี่ยวกับทรัพยากรได้

3. วาดภาพระบายสีทรัพยากรได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2. สังเกตการทำงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) รหัสวิชา ง11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
เรื่อง เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)