สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกความหมายของทรัพยากรได้

การวัดผลและประเมินผล

1.วิธีการ

 1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 1.2 สังเกตการทำงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) รหัสวิชา ง11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
เรื่อง เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)