สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้สินค้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกความหมายการใช้สินค้าได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) รหัสวิชา ง11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
เรื่อง เรื่อง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (1) 19 พ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)