สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานที่สุจริต ทำให้เกิดรายได้อย่างภาคภูมิใจและส่งผลให้ชีวิตมีความสุข ทั้งต่อตนเอง  ครอบครัว และสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกความหมายประเภทและความสำคัญของการทำงานที่ดีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

2. ประเมินผลจากการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา รหัสวิชา ส12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง ทำงานดีมีสุข
เรื่อง ทำงานดีมีสุข (1) 26 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย