สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ช่วงเวลา ทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ เป็นการแบ่งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. บอกความหมายและการใช้ช่วงเวลา ทศวรรษ    ศตวรรษ และสหสัวรรษ  ในการบันทึก    ประวัติศาสตร์

๒. แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

-. ประเมินความรู้จากคะแนนทดสอบก่อนเรียน การตอบคําถาม และตรวจผลงาน    

 -. ประเมินทักษะจากการสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และการนําเสนอผลงาน     

 - ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส ส14102) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง ประวัติศาสตร์
เรื่อง เจาะเวลาหาอดีต (1) วันที่ 22 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์