สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้ซื้อกับผู้ขายมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาสินค้าและบริการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขายได้

- กำหนดราคาสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

2. ประเมินผลจากการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา รหัสวิชา ส12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง ผู้ซื้อและผู้ขาย
เรื่อง ผู้ซื้อและผู้ขาย (2) 17 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย