สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมีความสำคัญและจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกความหมายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา รหัสวิชา ส12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ (1) 5 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย