สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้สินค้าและบริการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกความหมายการใช้สินค้าและบริการได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา รหัสวิชา ส12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง สินค้าและบริการ (1) 27 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย