สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผลิตสินค้าและบริการ ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกความหมาย และประเภทของทรัพยากรได้

         

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทดสอบก่อนเรียน

2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา รหัสวิชา ส12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย