สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลบ้านและการทำงานบ้าน ควรมีทักษะในการจัดการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท เพื่อให้ทำงานได้อย่างสะอาดและงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

2 บอกการใช้ทักษะในการทำงาน

3 อธิบายและเขียนการใช้ทักษะในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรม

2.ตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพ รหัส ง14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวอุ่นจิต (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง บ้านงามตา
เรื่อง มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น (19 พ.ค 63)