สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอาจทำได้โดยการเขียน บอกเล่าเรื่องราว วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ในการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม                        

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ 1 วิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหา
เรื่อง การแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอน (1) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน นายสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน นายสิปปกร ศรีพรหมทอง