สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องรู้จักข้อมูลส่วนตัวและป้องกันอันตรายที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังอย่างมากในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งการใช้งานเทคโนโลยีจะต้อง เรียนรู้และปฏิบัติในการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีและระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ 1 วิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (1) 16 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน นายสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน นายสิปปกร ศรีพรหมทอง